ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่างบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
ฝ่ายผลิตจีเอสเอฟ
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายส่งเสริมการผลิต
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายจัดซื้อทั่วไป/สโตร์
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายจัดงานอีเวนท์
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายส่งเสริมการขาย
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายอาคารสถานที่
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายผลิต
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
ฝ่ายวิศวกรรม
ตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
ฝ่ายอื่นๆ
ตำแหน่งว่าง 2 อัตรา