ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่างบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
ฝ่ายอาคารสถานที่
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ฝ่ายผลิตสินค้าแปรรูป
ตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ฝ่ายผลิต
ตำแหน่งว่าง 22 อัตรา
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
ฝ่ายวิศวกรรม
ตำแหน่งว่าง 5 อัตรา