ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ตลาดภายในประเทศ
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่Packaging
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำดื่ม
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาด
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
Sales Executive (ประจำสาขาเอกมัย)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
Shop Staff (ประจำสาขาเอกมัย)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา