ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายวิศวกรรม
ช่าง Boiler
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ช่างเชื่อม
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา