Join Us
We’re looking to add talent to our team at MAN A FROZEN FOODS CO., LTD
ฝ่ายผลิตจีเอสเอฟ
1 Position(s)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
1 Position(s)
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
1 Position(s)
ฝ่ายส่งเสริมการผลิต
1 Position(s)
ฝ่ายสารสนเทศ
2 Position(s)
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1 Position(s)
ฝ่ายโครงการ
1 Position(s)
ฝ่ายจัดซื้อทั่วไป/สโตร์
2 Position(s)
ฝ่ายจัดงานอีเวนท์
1 Position(s)
ฝ่ายส่งเสริมการขาย
1 Position(s)
ฝ่ายหน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน
1 Position(s)
ฝ่ายอาคารสถานที่
1 Position(s)
Production
1 Position(s)
ฝ่ายการตลาด
15 Position(s)
Engineer
6 Position(s)
ฝ่ายยานยนต์
1 Position(s)
Others
2 Position(s)