ใบสมัครงานรายวัน
บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
ประวัติส่วนตัว
ประสบการณ์การทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ท่านมีรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว ที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทได้
2. ท่านเคยถูกจำคุกหรือไม่
3. ท่านเคยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
4. ท่านเคยบาดเจ็บสาหัส หรือเคยรับการผ่าตัด หรือเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในรอบ 5 ปีหรือไม่
5. ท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
6. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
บุคคลอ้างอิง
บุคคลที่สามารถรับรองท่านได้ 2 คน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในใบสมัครทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอม และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับบริษัทในการตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าต่อเจ้าหน้าที่ปกครองของรัฐ และกับนายจ้างเก่า ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าหากภายหลังพบว่ารายละเอียดข้อความในใบสมัครนี้และ/หรือเอกสารที่นำมาแสดงหรือให้ไว้ไม่เป็นความจริง รวมทั้งหากพบว่าข้าพเจ้ามีประวัติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะเข้ารับงาน บริษัทสามารถเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงบริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับข้าพเจ้าเข้าทำงานหากพบว่าผลการตรวจร่างกายเพื่อเข้าทำงานของข้าพเจ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้