Logo2

 

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
MANA FROZEN FOODS CO.,LTD.

บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ใบสมัครงานรายเดือน


Upload รูปภาพ (ภาพขนาด 1 นิ้ว)


วันที่สมัคร


ตำแหน่งที่สมัคร วันที่เริ่มงานได้ เงินเดือนที่ต้องการ


ประวัติส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
Name Surname อายุ
วัน เดือน ปี เกิด

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ส่วนสูง น้ำหนัก
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์ มือถือ อีเมล์
เลขที่บัตรประชาชน วันที่ออกบัตร


วันหมดอายุ


ประวัติครอบครัว

รายละเอียดทางครอบครัว


บิดา

ชื่อ นามสกุล อายุ
อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ


มารดา

ชื่อ นามสกุล อายุ
อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ


พี่น้อง (รวมผู้สมัคร) คน
1.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ
2.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ
3.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ
4.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ
5.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ

ภรรยา/สามี
ทะเบียนสมรส

ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ


บุตร คน
1.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ
2.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ
3.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ
4.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ
5.ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ


การศึกษา

ระดับการศึกษา


ระยะเวลา ชื่อสถาบันการศึกษาและที่ตั้ง
วุฒิที่ได้รับ วิชาเอก เกรดเฉลี่ย


ทักษะ

ภาษา


การฟัง

การพูด

การอ่าน

การเขียน


คอมพิวเตอร์
Word

Excel

Powerpoint

Internet

ความสามารถพิเศษอื่นๆ งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมทางสังคม


ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน
เริ่มงานปัจจุบันของท่านและย้อนหลังไป

1. ชื่อที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ ระยะเวลา ตำแหน่ง
เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก
หน้าที่โดยสังเขป จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา คน
สวัสดิการ

2. ชื่อที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ ระยะเวลา ตำแหน่ง
เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก
หน้าที่โดยสังเขป จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา คน
สวัสดิการ

3. ชื่อที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ ระยะเวลา ตำแหน่ง
เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก
หน้าที่โดยสังเขป จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา คน
สวัสดิการ


ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือไม่

ได้รับการยกเว้นเพราะ ถึงกำหนดเมื่อ2. ท่านมีรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว ที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทได้

ใบอนุญาตขับขี่ ประเภท หมายเลข
ใบอนุญาตขับขี่ ประเภท หมายเลข

3. ท่านเคยถูกจำคุกหรือไม่
ระบุคดี

4. ท่านเคยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
ระบุโรค

5. ท่านเคยบาดเจ็บสาหัส หรือเคยรับการผ่าตัด หรือเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในรอบ 5ปีหรือไม่
ระบุโรค

6. ท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
ระบุโรค

7. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
เพราะ

8. ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานได้อย่างไร
บุคคลอ้างอิง

บุคคลที่สามารถรับรองท่านได้ 2 คน


1.ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์
อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ

2.ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์
อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ

คนรู้จักที่ทำงานอยู่ในบริษัทนี้


1.ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์
อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ

2.ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์
อาชีพ ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ


โปรดกรอกรหัส   Refresh


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในใบสมัครทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอม และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับบริษัทในการตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าต่อเจ้าหน้าที่ปกครองของรัฐ และกับนายจ้างเก่า ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าหากภายหลังพบว่ารายละเอียดข้อความในใบสมัครนี้และ/หรือเอกสารที่นำมาแสดงหรือให้ไว้ไม่เป็นความจริง รวมทั้งหากพบว่าข้าพเจ้ามีประวัติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะเข้ารับงาน บริษัทสามารถเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงบริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับข้าพเจ้าเข้าทำงานหากพบว่าผลการตรวจร่างกายเพื่อเข้าทำงานของข้าพเจ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

The answers to the above questions are true and correct to the best of my knowledge. I voluntarily give the Sahakol Equipment Co.,Ltd.
The right to carry out the necessary investigations which relevant authorities and past employer(s) based on the above answers and I undertake to render any required assistance. I consent to take whatever examinations of tests the company may give. Finally, I understand that any false answers to above questions, or false statement in the course of my interview by company personnel subsequently coming to light will be sufficient grounds for rejecting this application or for my discharge without any compensation. if I am employed in any capacity and for any lengh of time. I also understand that my employment is subjected to a satisfactory medical examination by company designated doctor.

 

 

 

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่:
address ที่อยู่: 3/2 หมู่ 7, ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง, อำเภอเมือง,
      จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 90000
call โทรศัพท์: (6674) 317-800  
fax Fax: (6674) 317-811

        Email: manafish@manafish.com

 

 

สำนักงานขาย:
address ที่อยู่: 222/3 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง                    จังหวัดสมุทรปราการ 10270
call โทรศัพท์: 02-701-6960 , 02-701-7956

        Email: manabkk@truemail.co.th 

 

 

  

lacator 2

address ที่อยู่: ตึก Bangkok Mediplexห้อง 2/5ชั้นพลาซ่า ซอยสุขุมวิท          42แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
call โทรศัพท์: 02-077-5864

ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา   เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2017  MAN A FROZEN FOODS CO., LTD. All Rights Reserved.

099806

Please publish modules in offcanvas position.