Logo2

 

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
MANA FROZEN FOODS CO.,LTD.

 รวม  

ตำแหน่งงานว่างบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์  จำกัด

  Update .. วันที่ 13 มิถุนายน 2561                      

 

 

บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีความมุ่งมั่น  รักความก้าวหน้า  หากคุณเป็นอีกคน ที่ต้องการความมั่นคง 
ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

จำนวน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1

เจ้าหน้าที่ Packaging

1 อัตรา

- ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้มีการใช้วัสดุที่เหมาะสม

- ตรวจสอบฉลากให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย

- ตรวจสอบแบบของบรรจุภัณฑ์ก่อนสั่งพิมพ์

- กำหนดสเปคและวิธีการตรวจรับเข้าบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม

- วิเคราะห์ผลของการนำบรรจุภัณฑ์มาใช้

 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

- วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

 

2

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำจังหวัดระนอง)

1 อัตรา

- ติดต่อ จัดซื้อ / จัดหาวัตถุดิบให้ได้ตามความต้องการของบริษัท

- ติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังผู้ขายที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ขาย

- ประเมินผลผู้ขายตามรายชื่อที่มีในทะเบียนผู้ขาย

- รายงานผลการจัดซื้อต่อผู้บังคับบัญชา

- จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

- คณะเกษตร  สาขาประมง , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- รู้จักวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ มีความรู้ความชำนาญในการดูขนาดและสภาพวัตถุดิบ

- สามารถทำงานได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

- รู้จักการแก้ปัญหาเบื้องต้น

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

- มีความอดทน ความซื่อสัตย์

 

 

ตำแหน่งงานว่าง  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

จำนวน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

3

วิศวกรไฟฟ้า

1 อัตรา

- จัดทำแผนบำรุงรักษา (PM) ระบบไฟฟ้า เขียนแบบไฟฟ้า

- ตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าเมื่อมีปัญหา

- วางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า

- จัดทำแผน PM ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ไฟฉุกเฉินระบบไฟสว่าง

- เขียนแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริษัท

- ตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าและตรวจสอบจุดที่ทำให้การสูญเสียไฟฟ้าและจัดทำแผน

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- สาขาช่างไฟฟ้า

- สามารถวางแผน PM / อ่านแบบ / เขียนแบบ / ประเมินราคาได้

- มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี

- มีความรู้เรื่อง GMP , HACCP , ISO , 5ส.

- มีภาวะความเป็นผู้นำ

- มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี

- หากมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4

ช่างไฟฟ้า

1 อัตรา

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ , โทรศัพท์ , กล้องวีดีโอ , วงจรปิด และระบบแสงสว่าง

 

 

 

 

- จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

- สาขาช่างไฟฟ้า

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับงาน PM

- มีความรู้เรื่อง GMP , 5ส.

- มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่ไฟฟ้า

- มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี

- หากมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5

ช่างซ่อมบำรุง

1 อัตรา

- ซ่อมแซม  บำรุงรักษาเครื่องจักร

- ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา PM ที่วางไว้

- จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

- สาขาช่างกล  ช่างยนต์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้เรื่อง GMP , 5ส.

- มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่ของเครื่องจักร

- มีความรู้เรื่องวัสดุช่าง

 

ตำแหน่งงานว่าง  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

จำนวน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

6

ช่างโยธา , ช่างก่อสร้าง

1 อัตรา

- ซ่อมแซมอาคารและสถานที่  หลังคา  พื้น  ฝาผนัง  เพดาน  ประตู  กำแพง  รั้วโรงงาน  ผนังสำเร็จรูปและงานก่อสร้างต่าง ๆ

- จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

- สาขาก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

- ผ่านการทำงานด้านโยธา ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ในงานช่างไม้  ช่างปูน  ช่างมุงกระเบื้องหลังคา  ช่างปูกระเบื้อง

- มีความรู้ด้านวัสดุงานก่อสร้าง

- มีความรู้เรื่อง GMP , 5ส.

7

Supervisor ฝ่ายผลิตซูริมิ / ฝ่ายผลิตสินค้าแปรรูป

2 อัตรา

- ควบคุม  อำนวยความสะดวก  ติดตามงานการผลิตซูริมิให้ได้ตามแผนการผลิตประจำวันและตามเป้าหมาย

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

- สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

- มีความเป็นผู้นำ

- มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

- สามารถทำงานกะกลางคืนได้

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

- มีความรู้เรื่อง GMP , 5ส.

8

ผู้จัดการสาขา

1 อัตรา

- ประสานงาน ควบคุมดูแลสาขา

- ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าสาขา

- ควบคุมดูแลสภาพร้านสาขาโดยรวม

- จัดทำการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเสนอผู้บังคับบัญชา

- ควบคุมดูแลการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

- สาขาการตลาด , เศรษฐศาสตร์ , การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีบุคลิกภาพดี

- มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาสาขาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

- สร้างทีมงานให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมีความสามัคคีในการทำงาน

- มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

- มีทักษะในการประสานงาน

 

ตำแหน่งงานว่าง  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

จำนวน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

9

Supervisor  แผนกคลังสินค้าและส่งมอบ

1 อัตรา

- กำกับดูแลการปฏิบัติงาน  การเคลื่อนย้าย  การบรรจุ  การจัดเก็บและรักษาสภาพสินค้า  ให้มีประสิทธิภาพและได้ตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

- สาขาการจัดการอุตสาหกรรม , วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ หรือผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปีขึ้นไป

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

- มีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

- สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ๆ อุณหภูมิต่ำ -20 องศาเซลเซียสได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความเป็นผู้นำสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นๆได้

- มีความรู้ด้าน ISO9000 , ISO14000 , ISO22000 , GMP , HACCP , 5ส.

10

วิศวกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง)

1 อัตรา

- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง  งานซ่อมแซมภายในบริษัท

- ติดต่อประสานงานกับช่างและผู้รับเหมาภายนอก

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

- สาขาช่างโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- สามารถอ่านแบบ  เขียนแบบ  และประเมินราคาได้

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

11

พนักงานขายประจำสาขาปั๊ม   ปตท. คลองหวะ

1 อัตรา

- เบิก-จ่ายสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด  จัดทำรายงานการขาย รายงานการส่งเงินรายงานสินค้าคงเหลือ  

- จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

- สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

- มีบุคลิกภาพดี รักการขาย

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์

- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและวันหยุดได้

 

ตำแหน่งงานว่าง  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

จำนวน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

12

Sales  Executive  (ประจำสาขาเอกมัย)

3 อัตรา

- บริหารออฟฟิตและร้าน  จัดการและวางแผนกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

- ติดต่อหาลูกค้าใหม่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โทรศัพท์ และลงพื้นที่พบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

- ดูแลวางแผนการขาย  เบิกสินค้าให้ตรงกับแผนที่วางไว้  ติดตามผล  สรุปผลการขายและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และปัญหาต่าง ๆ รายงานผู้บริหาร

- ดูแลรับผิดชอบลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้า  จัดทำใบเสนอราคา พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ลูกค้า

- ทำรายงานสรุปบัญชีขายประจำวัน 

- ประสานงานเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

- เช็คสต๊อกสินค้า  ทำสรุปยอดรายได้  ค่าใช้จ่ายเสนอผู้บริหาร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ทุกสาขา

 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า

- มีไหวพริบ  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความคล่องตัวในการทำงาน

- มีบุคลิกภาพดี  ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

- มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

- สามารถทำงานนอกเวลาได้

13

Shop  Staff  (ประจำสาขาเอกมัย)

1 อัตรา

- รับโทรศัพท์  ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า

- นำเสนอสินค้า  แพ็คสินค้าใส่ถุง  คิดเงินค่าสินค้า

- เวฟสินค้า  ปรุงสินค้า สำหรับลูกค้าที่นั่งทานที่ร้าน

- ตรวจเช็คสต๊อกสินค้ารายวัน  ทำสรุปยอดรายได้

- นำยอดขายฝากเข้าธนาคารทุกวัน

- ร่วมกิจกรรมการขาย    งานแสดงสินค้าต่าง ๆ

- ช่วยประสานงานเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ Shop ทุกวัน

- จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

- ทุกสาขา

 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า

- มีไหวพริบ  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

ตำแหน่งงานว่าง  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

จำนวน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

14

ช่างเครื่องจักรทำความเย็น

1 อัตรา

- ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องจักรทำความเย็น

- จดบันทึกการปฏิบัติงานของแต่ละวัน

- ทำตามแผน PM ที่วางไว้

- ซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องจักร

- จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป

- สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

- สามารถควบคุมเครื่องจักรได้

- มีความรู้เรื่อง  GMP , 5 ส.

- มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่ของเครื่องจักรทำความเย็น

15

พนักงานธุรการ

1 อัตรา

- จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูล รายละเอียดงานทุกอย่างของฝ่าย

- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี

- สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการบริหารและสาขาการจัดการอุตสาหกรรม

 

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

MICOSOFT OFFICE ได้ดี

16

ผู้จัดการฝ่ายผลิตน้ำดื่ม                        (น้ำดื่มแมนเอ อากัว)

1 อัตรา

- ควบคุม  อำนวยความสะดวก  ติดตามงาน

กระบวนการผลิตน้ำดื่มให้มีประสิทธิภาพ

- จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี

- สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีบุคลิกภาพดี

- มีไหวพริบ  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบพื้นฐานการผลิต เช่น GMP , 5ส.

17

พนักงานรายวัน(สโตร์)

1 อัตรา

-จัดเก็บสินค้า , ดูแลสินค้า , จัด/จ่ายสินค้า

 

- จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

 

- เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

- ตรงต่อเวลา

18

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

1 อัตรา

- ดำเนินการทดลองแปรรูปสินค้าเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

ทดลอง

 

- จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

- สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

- สามารถเตรียมอาหาร  แปรรูปอาหารได้

 

ตำแหน่งงานว่าง  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

จำนวน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

19

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

1 อัตรา

- ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการผลิต , สรุปต้นทุน

การผลิต

- จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

- สาขาการบัญชี

 

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต

 

20

ช่างเชื่อม , ช่างซ่อม-สร้าง

3 อัตรา

- การซ่อมแซมโครงสร้างเครื่องจักร และอุปกรณ์

ต่างๆตามแผน

- การสร้างโครงสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

- การสนับสนุนการสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงงานต่างๆ

- จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

- สาขาช่างเชื่อม  ช่างกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อมได้ถูกต้อง

- สามารถเชื่อมงานประเภทต่างๆได้

- มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่ของเครื่องจักร

- มีความรู้เรื่องวัสดุช่าง

21

พนักงานข้อมูล (ฝ่ายจัดซื้อ/สโตร์)

1 อัตรา

- ลงบันทึกข้อมูลรับสินค้าจากร้านค้า และแนบ

เอกสารใบกำกับภาษีกับใบสั่งซื้อส่งฝ่ายบัญชี

- ส่งเอกสารให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์

 

- จบการศึกษาระดับ ปวช.

- สาขาการตลาด , การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MICOSOFT OFFICE ได้ดี

22

พนักงานรายเหมา  (แผนกตัดหัวปลา)

จำนวนมาก

- ตัดหัวปลาตามวิธีการตัดหัวปลาที่ถูกต้อง โดยตัดหัวปลาตามลำดับการผลิตรวมถึงปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

 

- จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป

- ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

- สามารถแยกชนิดปลาได้

 

23

พนักงานขาย(สาขาไดอาน่า)

1 อัตรา

- เบิก-จ่ายสินค้า ดูลัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด  

- จัดทำรายงานการขาย การส่งเงินและสินค้าคงเหลือ

- จบการศึกษาระดับ ม.3  ขึ้นไป

- มีบุคลิกภาพดี รักการขาย

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความขยัน ซื่อสัตย์

ตำแหน่งงานว่าง  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

จำนวน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

24

พนักงานรายวัน  (แผนกคุมเครื่อง กะ 2)

1 อัตรา

- ดำเนินการผลิตตามแผนประจำวัน โดยปฏิบัติงาน

ณ หน่วยหรือตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  รวมถึง

เครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

- จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบพื้นฐานการผลิตเช่น GMP และ 5 ส.

- สามารถทำงานกะกลางคืนได้

25

พนักงานรายวัน  (คนพิการ)

1 อัตรา

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา

- จบการศึกษาระดับ ป.6  ขึ้นไป

- มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

-

26

 

 

พนักงานรายวัน  (คิวซีแลปไมโคร)

 

1 อัตรา

-เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างน้ำ ทำSWAB TEST

-ทำความสะอาดเครื่องแก้ว วิเคราะห์เชื้อในสินค้า

- จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านจุลชีว-

วิทยา

27

 

 

พนักงานรายวัน  (ช่างบอยเลอร์)

 

2 อัตรา

-

- จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป

 - มีความรับผิดชอบ

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

28

 

พนักงานรายวัน ( คลังสินค้าบรรจุและเตรียมกล่อง )

2 อัตรา

-ปฏิบัติงานในด้านการบรรจุสินค้า

-การเคลื่อนย้ายสินค้ามาบรรจุ และการรัดเชือกกล่อง

- จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

29

 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

1 อัตรา

-ปฏิบัติงานในด้านการบรรจุสินค้า

-การเคลื่อนย้ายสินค้ามาบรรจุ และการรัดเชือกกล่อง

- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี

-สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-มีลักษณะความเป็นผู้นำ

-มีความสามารถในการใช้และรักษา

รถยก

30

 

 

พนักงานรายวัน  (คิวซีคาริเบรชั่น)

 

1 อัตรา

-สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบให้มีความ

พร้อมก่อนนำไปใช้งาน  ตรวจรับเข้าส่วนผสมสารเคมี และภาชนะบรรจุที่รับเข้าสโตร์

- จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

 -รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

31

 

 

พนักงานขนส่งสินค้า (มอเตอร์ไซต์)สาขาเอกมัย กรุงเทพ

1 อัตรา

-

-  เพศชาย

-  อายุ 22 ปีขึ้นไป

 - มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน

 -  มีใบขับขี่

 - มีมอเตอร์ไซต์เป็นของตัวเอง

 

                             เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

  1. สำเนาบัตรประชาชน                         จำนวน 2  ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1  ชุด
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา                         จำนวน 1  ชุด
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว             จำนวน 1  รูป
  5. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1  ชุด  (เฉพาะผู้ชาย)
  6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

วิธีการรับสมัครงาน :
สนใจติดต่อสมัครได้ที่ "ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์" บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
3/2 หมู่ที่ 7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-317800

 

Button 1

 

 

 

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่:
address ที่อยู่: 3/2 หมู่ 7, ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง, อำเภอเมือง,
      จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 90000
call โทรศัพท์: (6674) 317-800  
fax Fax: (6674) 317-811

        Email: manafish@manafish.com

 

 

สำนักงานขาย:
address ที่อยู่: 222/3 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง                    จังหวัดสมุทรปราการ 10270
call โทรศัพท์: 02-701-6960 , 02-701-7956

        Email: manabkk@truemail.co.th 

 

 

  

lacator 2

address ที่อยู่: ตึก Bangkok Mediplexห้อง 2/5ชั้นพลาซ่า ซอยสุขุมวิท          42แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
call โทรศัพท์: 02-077-5864

ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา   เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2017  MAN A FROZEN FOODS CO., LTD. All Rights Reserved.

099818

Please publish modules in offcanvas position.